top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

Zarządzanie Drukuj

Zarządzanie projektem

W celu prawidłowej realizacji i implementacji projektu opracowana została specjalna struktura zarządzania, która umożliwia sprawne i efektywne wykonanie wszystkich zamierzeń, pozwola na dokonywanie bieżącej kontroli zgodności wypracowanych rozwiązań z koncepcją projektową oraz tworzy warunki do terminowej realizacji prac. Struktura ta zakłada funkcjonowanie trzech szczebli organizacji prac, które w zależności od zadania, są wykonywane przez różnorodne podmioty. W ramach tej struktury wyróżnić można:

Radę Sterującą Programu (RSP) – Rada Sterująca Programu (RSP) składa się z przedstawicieli Partnerów Projektu (Gminy Polanka Wielka, Gminy Brzeźnica, Gminy Osiek oraz Gminy Przeciszów), pracujących pod nadzorem i przewodnictwem Burmistrza Gminy Zator.

Koordynatorów Programu (KP) – Koordynator Merytoryczny oraz Księgowa Projektu- osoby dedykowane do Programu, powoływane przez Radę Sterującą Programu, do zarządzania i koordynacji wszystkich zadań rea-
lizowanych w obszarze projektu oraz pełniących funkcję doradczą dla Rady Sterującej Programu,

Gminną Spółkę Komunalną (GSK) – Zatorską Agencję Rozwoju Sp. z o.o. powołaną do realizacji poszcze-
gólnych zadań wyznaczonych w obszarze Projektu, Fundamentalnym - statutowym zadaniem Spółki jest wdro-
żenie oraz zarządzanie zadaniami, opracowanymi w koncepcji projektowej, tj.:zapewnienie działania Centrum Aktywizacji Zawodowej (w tym: doradztwo biznesowe, organizacja seminariów i konferencji biznesowych, rekrutacja personelu, organizacja szkoleń, organizacja poradnictwa zawodowego, dofinansowanie staży za-
wodowych, stworzenie portalu internetowego, organizacja spotkań polsko – szwajcarskich, dofinansowanie pobytu biznesowego w Szwajcarii dla przedsiębiorców oraz dofinansowanie wymiany uczniów w Szwajcarii), utworzenie i obsługa Funduszu Dotacji (w tym organizacja konkursów i naborów o o finansowanie, doradztwo formalne przy wniosku o dofinansowanie oraz przyznawanie dotacji na zawiązanie/rozwój działalności gospodarczej/inicjatywy społecznej).

Samodzielne Stanowisko – Specjalista ds. Promocji i Współpracy ze Szwajcarią – utworzone do realizacji działania - „Promocja Podregionu” oraz współrealizacji – wraz z Gminną Spółką Komunalną poddziałań zwią- zanych ze współpracą ze Szwajcarią.

Ponadto strona Szwajcarska doceniając starania i podjęte działania przez Gminę Zator w poszukiwaniu pa-
rtnera Szwajcarskiego przekazała dodatkowe środki w łącznej kwocie 200 000 CHF. W ramach puli środków został wyłoniony operator który pomoże nawiązać partnerską współpracę z gminą, organizacją w Szwajcarii co jest kluczowym elementem realizacji projektu.

Newsletter

http://caz.zator.pl/zar-operator-dotacji-zar.html
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.wwpe.gov.pl