top

Dolina Karpia Szansa na przyszłość

Wydarzenia

Staże Drukuj

Staż organizowany jest w ramach Projektu pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Staż, to sposób na poszerzenie swoich umiejętności i zainteresowań. Jest to szansa na znalezienie ścieżki zawodowej oraz sprawdzenie swoich zdolności podczas wykonywanej pracy. To doskonały moment na uzyskanie pozytywnych opinii od pracodawcy, co skutkować może dalszą współpracą i pewniejszym startem w poszukiwaniu pracy.

Zapraszamy uczniów, studentów, osoby bezrobotne oraz pracodawców do zgłaszania swojej kandydatury do naszej bazy (zakładka Stażysta/ Organizator stażu).

Kandydat na staż oraz Organizator stażu w formularzu zgłoszeniowym może podać dane osoby preferowanej na staż lub Organizatora stażu. W związku z tym zachęcamy wszystkich kandydatów na staż do przeprowadzenia rozeznania rynku i znalezienia pracodawcy, u którego będą mogli odbyć staż.

Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. dzięki informacjom zebranym przez formularze zgłoszeniowe, będzie w stanie dobrać kandydata na staż do konkretnego stanowiska oferowanego przez Organizatora stażu. Staż rozpoczyna się 1-go dnia danego miesiąca.

Ilość staży uzależniona jest od alokacji finansowej danej gminy w Projekt.

Szczegółowych informacji dotyczących staży udziela Operator staży:

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.

ul Juliusza Słowackiego 15

32-640 Zator

tel. 795 391 008

e-mail: zar@zator.pl

Młodzież - Rekrutacja 2016

Wkręć się z nami w rynek pracy

Celem organizacji staży w ramach projektu KIK/14 „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” jest zdobycie nowych umiejętności. Młodzież w ramach stażu, będzie miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, co pomoże im w lepszy sposób dopasować się do wymagań obecnego rynku pracy, oraz obrać prawidłową ścieżkę dalszej edukacji.

Gwarantujemy:

-zdobycie doświadczenia zawodowego,

-szansę rozwoju osobistego,

-nowe atrakcyjne wynagrodzenie- netto ok. 1050 PLN

Staż jest organizowany w  okresie wakacji. Za staż przysługuje płatne stypendium stażowe, wypłacane przez Operatora stażu( Zatorską Agencję Rozwoju Sp. z o.o. )

Staż dla studentów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych może trwać 1 lub 2 miesiące. Staże 2 miesięczne dotyczą wyłącznie mieszkańców gminy Zator ( alokacja finansowa dla poszczególnych gmin).

Staż dla ucznia trwa 1 miesiąc.

O staż mogą ubiegać się osoby w wieku 16 - 25 lat, uczące się w trybie dziennym, zameldowane na pobyt stały na terenie gmin biorących udział w Projekcie (gmina Zator, gmina Osiek, gmina Przeciszów, gmina Polanka Wielka, gmina Brzeźnica) oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zawodowych (w tym techników) mających siedzibę na terenie w/w Gmin Osoby spełniające warunki muszą mieć zachowanie minimum dobre (nie dotyczy studentów) oraz średnią ocen co najmniej na poziomie:

 • 4,0 na świadectwie szkolnym dla III klasy gimnazjum,

 • 3,5 na świadectwie szkolnym dla szkół ponadgimnazjalnych,

 • 3,5 z egzaminów za ostatni ukończony semestr studiów dziennych (studiów zawodowych i magisterskich).

Co należy dostarczyć?

Formularz zgłoszeniowy do :

(rekrutacja trwa)

 • do 17 czerwca 2016 dla studentów studiów dziennych.

 • do 8 lipca 2016 dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Stażysto! Uderz w rynek pracy i sam znajdź sobie pracodawcę, u którego chcesz zrealizować staż

Staż może być organizowany u pracodawców z powiatu oświęcimskiego lub wadowickiego(siedziba lub oddział)

W pierwszej kolejności kierowane są na staż osoby mające przypisanego pracodawce, u którego będą odbywać staż.

Kandydat na staż lub opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich uzupełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy dla młodzieży

Po pomyślnie zakończonej rekrutacji kandydat na staż dostarcza dodatkowe dokumenty wymienione poniżej:

Dokumenty dla osób niepełnoletnich (uzupełnia rodzić lub opiekun prawny):

•dokumenty potwierdzające wykształcenie: świadectwo szkolne/zaświadczenie o statusie studenta ze średnią oceń za ostatni ukończony semestr studiów. W przypadku braku średniej ocen na zaświadczeniu, przyjmuje się do jej ustalenia oceny z egzaminów.

• zaświadczenie o adresie zameldowania kandydata na staż,

• zaświadczenie o posiadanym statusie ucznia – dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych działających (mających siedzibę) na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14,

• orzeczenie o niepełnosprawności- jeżeli dotyczy,

• oświadczenie/ oświadczenie dla osób niepełnoletnich - druk do pobrania poniżej

Do pobrania:

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego- dot. osób niepełnoletnich

Oświadczenie stażysty - dot. osób pełnoletnich

Sprawozdanie z przebiegu stażu

Ankieta ewaluacyjna po zakończeniu stażu

Uwaga!

Staż realizowany od miesiąca lipca- należy dostarczyć

wszystkie dokumenty do 17.06.2016r.:

• formularz zgłoszeniowy,

• zaświadczenia o średniej ocen na świadectwie szkolnym 2015/2016r.

• zaświadczenie o adresie zameldowania kandydata na staż

• zaświadczenie o posiadanym statusie ucznia – dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych działających(mający siedzibę) na terenie Gmin biorących udział w Projekcie KIK/14

• orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na staż - jeżeli dotyczy,

• oświadczenie (Załącznik nr 8 do Regulaminu warunków organizowania i odbywania staży dla młodzieży w ramach Projektu KIK/14)

• oraz świadectwo szkolne kandydata na staż do 30 czerwca 2016r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

Regulamin warunków organizowania i odbywania staży dla młodzieży w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Bezrobotni

Celem organizacji staży w ramach projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” jest zmniejszenie bezrobocia. Stażyści zdobędą nowe doświadczenie zawodowe i w lepszy sposób dopasują się do wymagań obecnego rynku pracy. Pobudzenie rynku pracy wpłynie na wzrost zatrudnienia i  poprawę jakości życia mieszkańców Doliny Karpia.

Staż dla osób bezrobotnych wynosi 2 miesiące lub 1 miesiąc. Po tym okresie pracodawca zobowiązany jest zatrudnić stażystę na okres co najmniej 1 miesiąca na umowę o prace na pełny etat. Za staż przysługuje płatne stypendium stażowe, wypłacane przez Operatora stażu. Czas pracy stażysty wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Organizator stażu pokrywa koszty badań lekarskich stażysty.

O staż mogą ubiegać się osoby bezrobotne spełniające warunki określone w Regulaminie, zameldowane na terenie gmin: Zator, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka, Brzeźnica, które nie posiadają doświadczenia zawodowego w zawodzie lub specjalności, co do której ma być zorganizowany staż.

Za posiadającego doświadczenie zawodowe uważa się bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową w danym zawodzie lub specjalności przez łączny okres, co najmniej sześciu miesięcy.

Kandydat na staż uzupełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy dla osób bezrobotnych – prosimy uzupełnić, podpisać własnoręcznie i dostarczyć do Operatora stażu.

Osoby spełniające wymagania określone przez Organizatora stażu, zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.

Kandydat na staż może sam poszukać sobie pracodawcy, u którego będzie mógł odbyć staż. W takiej sytuacji, kiedy pracodawca wyrazi chęć przyjęcia na staż, w Formularzu zgłoszeniowym w rubrykę Preferowany pracodawca należy wpisać nazwę i telefon danego pracodawcy. W sytuacji gdy nie uda się znaleźć pracodawcy, tej rubryki się nie uzupełnia.

Po pomyślnie zakończonej rekrutacji lub wyrażeniu zgody pracodawcy o przyjęciu na staż, kandydat na staż dostarcza dodatkowe dokumenty wymienione poniżej:

1) Zaświadczenie o posiadanym statusie osoby bezrobotnej/ o posiadanym statusie osoby poszukującej pracy.

2) Zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miejskiego lub Gminy.

3) Dokumenty potwierdzające wykształcenie.

4) Orzeczenie o niepełnosprawności – jeżeli dotyczy.

5) Oświadczenie stażysty - pobierz

6) Sprawozdanie z przebiegu stażu - pobierz - po zakończonym stażu.

7) Ankieta ewaluacyjna po zakończeniu stażu

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Regulamin odbywania stażu - osoby bezrobotne - listopad 2016 - aktualizacja 09.11.2016 r.

Informacje ogólne

Organizatorem stażu mogą być podmioty, które posiadają siedzibę firmy/oddział na terenie Powiatu Oświęcimskiego lub Wadowickiego. Miejscem odbywania stażu jest siedziba firmy/oddział lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajdujące się na obszarze wymienionych powiatów.

Organizator stażu może wziąć na staż osobę bezrobotną na okres 3 miesięcy. Po tym okresie zobowiązany jest zatrudnić stażystę na okres co najmniej 1 miesiąca na umowę o pracę na cały etat. Organizator stażu pokrywa koszt wstępnych badań lekarskich stażysty. Czas pracy stażysty wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. Za staż przysługuje stażyście płatne stypendium – wypłacane przez Operatora stażu.

Organizator stażu może wziąć na staż ucznia lub studenta na okres 2 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres stażu może trwać 1 miesiąc. Koszt badań lekarskich oraz stypendium stażowe pokrywa Operator stażu. Organizator stażu nie ma obowiązku po skończonym okresie stażu zatrudnić stażysty.

Staż dla ucznia lub studenta - rekrutacja 2016

Wniosek o organizację stażu, program zorganizowania stażu oraz oświadczenia - prosimy uzupełnić i dostarczyć do Operatora stażu.

Wniosek o organizację stażu

Program zorganizowania stażu młodzież

Lista obecności - młodzież

Opinia o odbywającym staż - młodzież

Ankieta ewaluacyjna dla Organizatora stażu - po zakończonym stażu

Staż dla studentów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych może trwać 1 lub 2 miesiące.

Staż dla ucznia trwa 1 miesiąc.

Rekrutacja trwa:

 • do 17 czerwca 2016 dla studentów studiów dziennych.

 • do 8 lipca 2016 dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem:

Regulamin warunków organizowania i odbywania staży dla młodzieży w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia – szansa na przyszłość

Staż dla osoby bezrobotnej

Wniosek o organizację 3 miesięcznego stażu dla osoby bezrobotnej oraz program zorganizowania stażu - prosimy uzupełnić i dostarczyć do Operatora stażu.

Wniosek o organizację 3-miesięcznego stażu dla osoby bezrobotnej

Program zorganizowania stażu dla osoby bezrobotnej

Z chwilą dopasowania kandydata na staż do określonych przez Organizatora stażu wymagań , Operator stażu skieruje do niego wybranych kandydatów na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania:

1) Lista obecności

2) Opinia o odbywającym staż

3) Tabliczka informacyjna

4) Ankieta dla Organizatora Stażu - po zakończonym stażu

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem:

Regulamin odbywania stażu - osoby bezrobotne - listopad 2016 - aktualizacja 09.11.2016 r.

Poniżej przedstawiamy firmy/instytucje, w których odbyły się staże zorganizowane w ramach projektu Dolina Karpia - szansa na przyszłość...

 1. Sklep Spożywczo-Drobiarski s.c L.Skowron, T. Ściupider, ul. Kolejowa 1, 32-640 Zator

 2. Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca, Władysława Grabskiego 6, 32-640Zator www.ploszczyca.com

 3. Zakład Mięsny Robert Tyran” Robert Tyran , Agata Tyran s.c, ul. Starowiejska 57, Podolsze, 32-640 Zator www.zmtyran.pl

 4. W&W sp.z o .o. ul. Piastowska 16, 32-640 Zator www.wwzator.com

 5. Usługi Gastronomiczne Restauracja ” Myśliwska”, ul. Krakowska 2, 32-640 Zator restauracja-mysliwska.pl

 6. ADC s.c. Technologies, 34-114 Brzeźnica 352 www.adctechnologies.pl

 7. Kwiaciarnia „ Bajka” Marek Milowski, 34-114 Brzeźnica 348

 8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Zibi” Zbigniew Węda, Tłuczań 268, 34-114 Brzeźnica

 9. Ekowafel M. Łysoń, M. Wnętrza sp.j, ul. Władysława Grabskiego 23, 32-640 Zator www.ekowafel.pl

 10. Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch, ul. Podlesie 3, 32-641 Przeciszów

 11. Fundacja „Przywołaj Uśmiech” Łowiczki 1, 32-640 Zator www.przywolajusmiech.pl

 12. Stowarzyszenie Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator www.dolinakarpia.org

 13. Darbut- Play Kazimierz Płonka, ul. Starowiejska 109, 32-608 Osiek

 14. Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Jana Pawła II 3, 32-640 Zator www.zator.caritas.pl

 15. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KaMa” Halina Szopa, ul. Wojska Polskiego 7a/14, 32-640 Zator

 16. Firma Handlowo-Usługowa Jerzy Kosek, 34-114 Brzeźnica 343

 17. Bank Spółdzielczy w Zatorze, ul. Różana 2, 32-640 Zator www.bszator.pl

 18. Argo-Hytos Polska sp. z o. o., ul. Władysława Grabskiego 27, 32-640 Zator www.argo-hytos.pl

 19. Stop Supermarket - Zator www.stop-supermarket.pl

 20. Sklep Spożywczo Przemysłowy Grall Zofia Kubica. ul. Główna 207, 32-608 Osiek.

Staże - Aktualności

Oferty staży dla osób…

14.10.2016 | Staże

„DARYMEX” D. Gruca i R. Rączka Sp. J ul. Siedliska 124 32-620 Brzeszcze Stanowisko: pracownik magazynowy Zakres obowiązków: -przyjęcia towaru -przygotowanie towaru do zamówień -pakowanie przesyłek -prace porządkowe -wypisywanie…

więcej ...

Staże dla osób bezrobotnych -…

19.09.2016 | Inne

Zachęcamy osoby bezrobotne do odbycia stażu , a także przedsiębiorców chcących zatrudnić stażystę w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość... Zainteresowane osoby oraz przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się…

więcej ...

program stażowy dla…

11.05.2016 | Staże

WKRĘĆ SIĘ Z NAMI W RYNEK PRACY!!! Zainteresowane osoby oraz przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się z regulaminami warunków organizowania i odbywania staży dla osób młodzieży oraz z pozostałymi dokumentami i informacjami…

więcej ...